– کاهش ورودی پرونده به دادگستری
– تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی
– صرف زمان و هزینه کمتر
– عدم الزامی بودن رعایت تشریفات اداری و آیین و روش دادرسی دادگاه ها
– صدور آرای تخصصی و عادلانه
– امکان صلح و سازش در جریان داوری
– ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران
– رضایت بیشتر طرفین به رای صادره