نمایندگی در هیات های حل اختلاف کارگری شغل و وکالت محسوب نمی گردد

نمایندگی در هیات های حل اختلاف کارگری شغل و وکالت محسوب نمی گردد

رأی هیأت عمومی مطابق مواد ۶ و ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار پست سازمانی محسوب نمی شود، همچنین به موجب مواد ۲۲ و ۲۳ آیین دادرسی کار، هر شخص حقیقی، حق حضور در جلسات مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به