آیین­نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور

آیین­نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور

آیین نامه ها مرجع تصویب: هیات وزیران شماره ویژه نامه: ۱۲۴۱ یکشنبه،۲۲ دی ۱۳۹۸ سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۷۹۷ آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  شماره۱۳۲۳۴۶/ت۵۴۶۶۵هـ                                                        ۱۵/۱۰/۱۳۹۸ وزارت اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت