دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین‌تکلیف فوری آنها

دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین‌تکلیف فوری آنها

قوه قضائیه مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: ۱۲۳۸ چهارشنبه،۱۱ دی ۱۳۹۸ سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۷۸۸  دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها شماره۱۰۰/۱۶۳۰۵۵/۹۰۰۰                                                            ۹/۱۰/۱۳۹۸ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۶۲۷۰۹/۹۰۰۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «رسیدگی