دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی

دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی

قوه قضائیه مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: ۱۲۴۶ شنبه،۵ بهمن ۱۳۹۸ سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۸۰۸ دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی شماره۱۰۰/۱۸۱۵۹۶/۹۰۰۰                                                            ۱/۱۱/۱۳۹۸ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصـویر دستورالعمـل شمـاره ۱۰۰/۱۸۱۴۱۳/۹۰۰۰ مـورخ ۱/۱۱/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص « نظارت بر زندانیان