قرار تأمین خواسته در قانون آیین دادرسی کیفری

قرار تأمین خواسته در قانون آیین دادرسی کیفری

« ماده ۱۰۷- شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرسقرار تأمین خواسته صادر می‌کند. تبصره – چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد. ماده ۱۰۸- درصورتی‌که